ADMITERE LICENTA

Imprimare

Admitere Licență Sesiunea Septembrie– Înscriere on line

Pentru înscrierea online accesaţi    https://evstud.ucv.ro

Adresa web la care se găsește aplicația este https://evstud.ucv.ro
iar ghidul video îl puteți urmări 
aici.

Atenție!!! La selectarea Facultății, se va selecta Departamentul de IMST din Drobeta-Turnu Severin.

Informatii suplimentare - la Secretariatul Facultatii de Mecanică, Departament IMST – Dr.Tr. Severin

tel.: 0252-333431 sau trimiteți e-mail pe adresa:  Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 

CONDITII DE ÎNSCRIERE Licență   https://evstud.ucv.ro

Concurs pe bază de dosar, (media de concurs este Media examenului de bacalaureat), iar criteriile de departajare sunt:

 1. 1.Nota de la Limba si literatura romana de la bacalaureat
 2. 2.Nota de la proba de Matematica de la bacalaureat

CALENDAR ADMITERE LICENTA - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020 

Inscrierea candidatilor (on-line)

02.09.2020-14.09.2020, ora 16

Afisarea rezultate parţiale

14.09.2020

Confirmarea locurilor, depunerea actelor în original pentru candidaţii declaraţi admişi la buget / Plata taxei de înmatriculare -Semnare contracte şcolarizare

15-18.09.2020

Afişarea intermediară / Redistribuirea locurilor neconfirmate

19.09.2020

Confirmarea locurilor după redistribuire / (- Depunerea actelor în original pentru candidaţii declaraţi admişi la buget; - plata primei tranșe de școlarizare -1000 lei pentru candidații declarați admiși la taxă)

20-23.09.2020

Afișare rezultate finale

24.09.2020

INFORMATII UTILE

 TAXA DE INSCRIERE

SCUTIRI DE TAXĂ

Sunt scutiti de plata taxelor de inscriere la concursul de admitere urmatoarele categorii de candidati:

In acest sens candidatii vor prezenta acte doveditoare, respectiv:

CONTINUARE STUDII

Absolventii facultatilor care doresc sa urmeze Facultatea de Mecanica, participa la concursul de admitere urmand ca ulterior sa li se aplice sistemul de credite transferabile.

Admitere 2020

ÎNSCRIERE ONLINE https://evstud.ucv.ro

Universitatea din Craiova anunță posibilitatea de înscriere online

Aplicația oferă informații cu privire la sesiunile de admitere deschise la Universitatea din Craiova, precum și oferta educațională.

Pentru informații, vă rugăm să trmiteți e-mail pe adresa: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 

LOCURI ADMITERE LICENȚĂ - SEPTEMBRIE 2020

 

 

Domeniul de licenţă

Specializarea

Total locuri Buget

Locuri Taxa

Criterii de admitere

Locuri Buget

Locuri diplomă din mediu rural *

Inginerie industrială

Inginerie Economica Industriala

2

-

20

Media examenului de bacalaureat

Ingineria mediului

Ingineria și Protectia Mediului în Industrie

-

-

21

Inginerie marină și navigație

Navigție și Transport Maritim și Fluvial

12

-

1

Total 

14

-

42

** aceste locuri sunt bugetate și pot concura numai candidații care au diplomă de bacalaureat obținută la un liceu din mediul rural, fiind incluse în totalul locurilor bugetate

Adresa web la care se găsește aplicația este https://evstud.ucv.ro
iar ghidul video îl puteți urmări 
aici.

 

DOCUMENTE NECESARE ADMITERII

 1. 1.copie după cartea de identitate.
 2. 2.fişa de înscriere – ciclul I - de studii universitare de licenţă.
 3. 3.diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta în original şi foaia matricolă; absolvenţii de liceu din promoţia 2019/2020 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat, o adeverinţă tip din care să rezulte că au absolvit liceul şi au promovat examenul de bacalaureat, menţionându-se media generală de la bacalaureat şi mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma.
 4. 4.certificatul de naştere, în copie legalizată; legalizarea se poate efectua şi de către Comisia de admitere a facultăţii;
 5. 5.adeverinţă medicală tip M.S., eliberată de cabinetele medicale şcolare, dispensarele teritoriale, dispensarele de întreprindere sau medicul de familie;
  - candidaţii cu afecţiuni cronice vor prezenta adeverinţe medicale vizate de organele medicale judeţene (după caz, a municipiului Bucureşti) de orientare şcolară şi profesională. În adeverinţele respective se va menţiona în mod expres gradul deficienţelor, în funcţie de localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare şcolară şi profesională, din ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 428/1989. Nedeclararea acestor afecţiuni atrage după sine consecinţele instituţionale în vigoare.
 6. 6.două fotografii;
 7. 7.adeverinţă din care să rezulte calitatea de student în anul universitar curent, eliberată de decanatul facultăţii, precum şi diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată, pentru studenţii care doresc să urmeze un nou program de studiu;
 8. 8.declaraţie pe proprie răspundere că nu a mai beneficiat de şcolarizare subvenţionată de la buget;
 9. 9.acte doveditoare pentru candidaţii care solicită scutirea de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere (copii legalizate după certifi­catele de deces ale părinţilor, în cazul celor orfani de ambii părinţi; adeverinţe de la Casa de copii, în cazul celor aflaţi în această situaţie; adeverinţă pentru copiii salariaţilor Universităţii din Craiova sau din alte instituţii de învăţământ, conform legii;
 10. 10.pentru candidaţii de etnie rromă, adeverinţă din care să rezulte că persoana în cauză este de etnie rromă, eliberată de o organizaţie legal constituită;
 11. 11.chitanţa doveditoare a plăţii taxei de înscriere la concursul de admitere.

Observatie:

          In cazul in care dosarul cu acte originale s-a depus deja pentru admiterea la o alta facultate, la actele prevazute mai sus se adauga o adeverinta de inscriere de la facultatea respectiva.