IMST Drobeta Turnu-Severin

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Ghid student

Imprimare PDF

GHIDUL STUDENTULUI     2012 – 2013

 

1. Prezentarea Departamentului de Ingineria şi  Managementul Sistemelor Tehnologice 

Departamentul de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice (I.M.S.T.) îsi propune să promoveze forme de pregătire adaptate cerinţelor unei societăţi a cunoaşterii în plină competiţie, supusă procesului de integrare în Comunitatea Europeană şi Internaţională. Misiunea sa principală este formarea inginerului capabil să se adapteze cerinţelor economiei de piaţă şi noilor tehnologii, care să aibă cunoştinţe economice şi manageriale şi care să promoveze principiile de dezvoltare durabilă şi de protejare a mediului înconjurator.

IMST (www.imst.ro) pregăteşte ingineri în domenii de vârf ale ştiinţei şi tehnologiei, asigurând o pregătire fundamentală şi aplicativă temeinică în direcţiile: Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie (I.P.M.I.), Inginerie Economică Industrială (I.E.I.), , Stiinţa Materialelor (S.M.), Ingineria Sudării (I.S.), Electromecanica Navală (E.M.N), Navigaţie şi Transport Maritim şi Fluvial (N.T.F.M).

În prezent, Departamentul de IMST are 687 studenţi, dintre care 556 studenţi la studiile universitare de licenţă şi 131 studenţi la studiile universitare de masterat.

            IMST are relaţii de colaborare academică cu numeroase instituţii de învăţământ şi cercetare prestigioase, din ţară şi din străinătate, cum ar fi:

  • Universitatea Tehnică din Cluj Napoca;
  • Universitatea Carlos III din Madrid – Spania;
  • Universitatea Politehnica din Torino – Italia;
  • Universitatea de Tehnologie din Viena – Austria;
  • Universitatea din  New Orlens – USA;
  • Universitatea Davis California – USA;
  • Universitatea Federală Minas Gerais, Belo Horizonte – Brazilia;
  • Chalex Ltd Londra;
  • Institutul“Max Planck” Dresda – Germania;
  • Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei - INFLPR Bucureşti;
  • Institutul de Cercetari Electrotehnice Bucureşti.

Aceste relaţii de colaborare au permis perfecţionarea cadrelor didactice, actualizarea  planurilor de invăţământ şi modernizarea laboratoarelor.

În fiecare an, studenţii beneficiază de burse de studii la Universitatea Politehnica din Torino – Italia.  De asemenea se derulează studii doctorale în cotutelă cu Universitatea Politehnica din Torino – Italia.

 

2. Conducerea Facultăţii de Mecanică:

Decan: Prof. dr. ing. Nicolae DUMITRU

Prodecan Facultatea de Mecanică Dr.Tr.Severin: Prof. dr. ing. Stefan GHEORGHE

Director Departament IMST: Prof.univ.dr.ing. Gabriel BENGA 

Consiliul profesoral al Facultăţii de Mecanică:

- cadre didactice:

Prof. dr. ing. Nicolae DUMITRU

Prof. dr. ing. Ion CIUPITU

Prof. dr. ing. Gabriel BENGA

Prof. dr. ing. Marin BICĂ

Prof. dr. ing. Gheorghe NANU

Prof. dr. ing. Vâlcu ROȘCA

Prof. dr. ing. Alexandru STANIMIR

Prof. dr. ing. Victor OȚĂT

Conf. dr. ing. Mădălina CĂLBUREANU

Conf. dr. ing. Nicolae CRĂCIUNOIU

Conf. dr. ing. Mihai DEMIAN

Conf. dr. ing. Marin DIDU

Conf. dr. ing. Ilie DUMITRU

Conf. dr. ing. Alina DUȚĂ

Conf. dr. ing. Lucian GRUIONU

Conf. dr. ing. Alexandru MARGINE

Conf. dr. ing. Adrian Sorin ROȘCA

- studenți:

Gigi Dragoș CIOCIOI TROACĂ

Marius DEȘLIU

Cătălin DEȘLIU

Mihai Stelian OPRIȘAN

Marius Valentin SIMION 

Adriana Denisa VĂGĂUNĂ

Secretariat:

Dr. ec. Claudia MILEA

Ec. Mira SOCOL

Camelia COJOCARU

 

Adresa: Str. Călugareni, nr. 1, cod 220037, Drobeta Turnu-Severin, România 

Tel: +40252-333431; 0352-401026  

Fax: +40252-317219

Website: www.imst.ro

 

3. Structura ciclurilor şi a domeniilor de studiu

Începând cu anul universitar 2009/2010, facultatea pregăteşte studenţi şi oferă diplome în domeniul ştiinţelor inginereşti, pentru următoarele domenii de licenţă şi programe de studii:

          Ø Ingineri (240 credite - 4 ani)

 •  INGINERIA MEDIULUI - Ingineria si Protecţia Mediului în Industrie
 •  INGINERIE ŞI MANAGEMENT - Inginerie Economică Industrială  
 •  INGINERIE INDUSTRIALĂ - Ingineria Sudării  
 •  INGINERIA MATERIALELOR - Stiinţa Materialelor  
 •  INGINERIE NAVALĂ ŞI NAVIGAŢIE - Electromecanică Navală, Navigaţie şi Transport Maritim şi Fluvial, Navigaţie şi Transport Maritim şi Fluvial - Frecvenţă redusă (FR). 

Ø Master (120 credite – 2 ani)

 •  INGINERIE ŞI MANAGEMENT - Managementul  Sistemelor Logistice 
 •  INGINERIE ŞI MANAGEMENT  - Ingineria şi Managementul Calităţii 

          

    4. Planurile de învăţământ

În conformitate cu reorganizarea învăţământului superior românesc, activitatea didactică din facultate se desfăşoară după două seturi de planuri de învăţământ: unul valabil pentru studenţii admişi începând cu anul universitar 2007/2008 şi unul anterior care funcţionează în lichidare.

 

5. Informaţii privind promovarea anilor de studii

Conditiile de promovare a unui an universitar respectă Regulamentul Privind Aplicarea Sistemului de Credite Transferabile la Universitatea din Craiova, aprobat de Senat în şedinţa din februarie 2009. 

Pentru promovarea în anul următor de studiu, fiecare student trebuie să acumuleze un minim 30 de credite din cele alocate anului în care este înmatriculat. Disciplinele nepromovate din anul universitar precedent se susţin în regim cu taxă. Studentul trebuie să aibă numărul total de 240 credite efectuat în momentul susţinerii examenului de licenţă.

Într-un an universitar sunt prevăzute trei sesiuni (de iarnă, vară şi toamnă). Numărul de examene din sesiunile ordinare nu va fi mai mare de 5. Colocviile se vor susţine în ultimele 10 zile ale semestrului. Metodologia evaluării prin verificarea pe parcurs se comunică la începutul studierii disciplinei respective. De asemenea, formula de evaluare prin colocviu (proiect, verificare orală, verificare scrisă etc.) este anunţată la începutul semestrului de către titularul de curs. La fiecare disciplină, studentul se poate prezenta la examen de cel mult de două ori gratuit, în sesiunile anului respectiv. În cazul în care studentul nu obţine nota de promovare după cea de-a prezentare poate solicita reexaminarea (cu taxă), în condiţiile stabilite de facultate. La fel şi în cazul măririi de notă. Examenul de mărire de notă nu se poate susţine decât în anul academic al predării disciplinei respective. Un student poate susţine cel mult trei examene de mărire de notă la trei discipline diferite cu condiţia ca studentul să fie integralist.Nu se admit susţineri de examene de mărirea notelor la discipline studiate în anii precedenţi. Reexaminarea pentru mărirea notei nu se poate repeta.

Studenţii care nu obţin numărul minim de credite necesar promovării (30) sunt reînmatriculaţi în acelaşi an şi trebuie să se conformeze planului de învăţământ al promoţiei respective. De asemenea, dacă studentul respectiv a fost înmatriculat pe locuri bugetate, el va fi obligat să suporte în regim cu taxă şcolarizarea anului sau anilor suplimentari celor patru ani bugetaţi. Există posibilitatea ca la finele fiecărui an universitar, prin vacantarea unor locuri de la buget, din motive diferite, primii studenţi cu taxă să ocupe aceste locuri.

 

      6. Taxe

      Nivelul taxelor se propune de către facultăţi şi se aprobă de Senatul Universităţii din Craiova. Taxele de şcolarizare aprobate de Senatul Universităţii din Craiova pentru anul universitar  2012-2013 sunt următoarele:

 • studii de licenţă :  anul I 3000 RON/an; anul II 3000 RON/an; anul III 3000 RON/an; anul IV 2500 RON/an;
 • studii de master:   anul I 3000 RON/an; anul II 3000 RON/an.

     

       7. Responsabili pentru programele de studii

Fiecare program de studiu are un responsabil pentru întreaga perioadă a studiilor.

      Atribuţiile responsabilului pentru programul de studii sunt:

 •  - face legătura între studenţi şi conducerea academică şi administrativă a facultăţii;
 •  - iniţiază studenţii din anul I în problemele legate de structura facultăţii, legislaţie şi regulamente universitare;
 •  - aduce la cunoştinţa studenţilor noile reglementări apărute la nivel de facultate şi universitate;
 •  - se interesează pe tot parcursul studiilor de problemele didactice şi sociale ale studenţilor şi se implică, alaturi de Decanat, în rezolvarea lor;
 •  - verifică semestrial situaţia şcolară, stabileşte disciplinele la care promovabilitatea este mică şi anunţă în acest sens conducerea facultăţii;

      

       Responsabilii pentru proramele de studii sunt următorii:

Știinţa Materialelor – conf. dr. ing. Sima Gabriela

Ingineria Sudării – conf. dr. ing. Savu Dănuţ  

Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie – ș.l. dr. ing. Ghermec Olimpia

Inginerie Economică Industrială – ș.l. dr. ing. Coman Daniela 

Navigaţie şi Transport Maritim şi Fluvial – ș.l.dr. ing. Dubovan Lidia